Khảo sát tính chất quang của vật liệu phát quang trên nền Silicate pha tạp.

Mô tả quy trình, cách thức chế tạo vật liệu bằng phương pháp phản ứng pha rắn. Trình bày hệ thống các mẫu vật liệu chế tạo được và các kỹ thuật thực nghiệm nghiên cứu cấu trúc và tính chất quang của vật liệu.

Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ
Email: thuviendhkh@gmail.com
ĐT: 0543. 822440 - 0543. 832447