Khảo sát đặc trưng quang phổ của M2Al2SiO7: Eu (M: Ca, Sr)

Ngoài phần phần mở đầu và kết luận, luận văn gồm ba chương: Chương 1: Trình bày tổng quan về hiện tượng phát quang, cơ chế dập tắt nồng độ, cấu trúc của mạng tinh thể silicate alumino kiềm thổ và đặc trưng phát quang của các ion đất hiếm; Chương 2: Mô tả quy trình, cách thức chế tạo vật liệu bằng phương pháp phản ứng pha rắn. Trình bày hệ thống các mẫu vật liệu chế tạo được và các kỹ thuật thực nghiệm nghiên cứu cấu trúc và tính chất quang của vật liệu; Chương 3: Trình bày các kết quả nghiên cứu về tính chất phát quang của
các hệ mẫu M2Al2SiO7: Eu (M: Ca, Sr).

Từ khóa: Luận văn Vật lý, quang học, Quang phổ

10 p thanhsy 13/07/2020 14 0