Ebook Vật liệu Polyme blend: Phần 1 - Thái Hoàng

Cuốn sách "Vật liệu Polyme blend" là cuốn sách chuyên khảo của tác giả Thái Hoàng được viết trên cơ sở tham khảo các công trình đã công bố của các tác giả ở trong và ngoài nước và kết quả nghiên cứu của chính tác giả trong lĩnh vực vật liệu polyme blend. Cuốn sách gồm 4 chương, được chia thành 2 phần. Phần 1 giới thiệu đến bạn đọc nội dung chương I và chương II về những vấn đề chung của polyme blend và các phương pháp xác định sự tương hợp của các polyme.