Ebook Nhân tài với tương lai đất nước: Phần 3

Tiếp nối phần 1 và 2 của ebook "Nhân tài với tương lai đất nước" phần 3 tiếp tục trình bày một số tư tưởng của Hồ Chí Minh, quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước về phát triển nhân tài, những yếu tố chủ yếu ảnh hưởng đến nhân tài, Mục tiêu, nội dung, hình thức đào tạo tài năng, đào tạo học sinh năng khiếu, đào tạo cử nhân tài năng, quy trình phát triển nhân tài. Mời các bạn cùng tham khảo.