Ebook Một số chuyên đề phương pháp dạy học lịch sử: Phần 2

Nối tiếp phần 1, phần 2 của ebook "Một số chuyên đề phương pháp dạy học lịch sử" tiếp tục trình bày các chuyên đề về việc giáo dục học sinh qua dạy học lịch sử, sử dụng tài liệu trong dạy học lịch sử ở trường phổ thông, quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh về thời đại để tìm hiểu thế kỷ XX trong tiến trình lịch sử thế giới. Mời các bạn cùng tham khảo.