Ebook Lịch sử Việt Nam 1945 – 1975: Phần 1 - PGS. Hồ Sỹ Khoách (chủ biên)

"Lịch sử Việt Nam 1945 – 1975" là cuốn sách tham khảo dành cho sinh viên học giáo trình Lịch sử Việt Nam hiện đại. Nó chủ yếu cung cấp những sự kiện và nhận định cơ bản, có tính gợi ý cho sinh viên “mang câu hỏi lớn trong dầu mà đi tìm chân lý lịch sử”. mong sao các bạn sinh viên sẽ đọc thêm nhiều tài liệu tham khảo khác được giới thiệu trong chương trình học. Sách được chia làm 2 phần. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 ebook sau đây.