Ebook Lịch sử Phật giáo Việt Nam

Phật giáo tuy là một hiện tượng văn hóa nước ngoài truyền vào nước ta, đã được nhân dân tiếp thu và vận dung vào đời sống dân tộc và đóng một vai trò lịch sử nhất định trong công cuộc dựng nước và giữ nước của dân tộc ta. Cho nên nghiên cứu lịch sử dân tộc không thể không nghiên cứu lịch sử Phật giáo vì lịch sử Phật giáo Việt Nam đã trở thành một bộ môn của lịch sử dân tộc. Mời các bạn cùng tìm hiểu nội dung chi tiết qua "Ebook Lịch sử Phật giáo Việt Nam". Trong pham vi sách này chỉ đề cập tới lịch sử Phật giáo Việt Nam từ khởi nguyên đến thời Lý Nam Đế.