Ebook Kinh điển văn hóa 5000 năm Trung Hoa (Tập 2): Phần 1

Ebook Kinh điển văn hóa 5000 năm Trung Hoa (Tập 2): Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Nguyên lý Dịch số và sự ảnh hưởng, bộ sách thứ hai "Luận ngữ", bộ sách thứ tư "Mạnh Tử", bộ sách thứ năm "Trang Tử",... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.