Ebook Kinh điển văn hóa 5000 năm Trung Hoa (Tập 1): Phần 3

Ebook Kinh điển văn hóa 5000 năm Trung Hoa (Tập 1): Phần 3 tiếp tục trình bày các nội dung về thư tịch cổ điển, 10 tác phẩm lớn của Trung Quốc cổ đại, Chu Dịch tổng luận, lý luận cơ bản và ảnh hưởng của Chu Dịch, nguyên lý dịch tượng và sự ảnh hưởng. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.