Ebook Giới thiệu công ước quốc tế về các quyền kinh tế xã hội và văn hóa: Phần 2

Phần 2 của cuốn sách "Giới thiệu công ước quốc tế về các quyền kinh tế xã hội và văn hóa" tiếp tục giới thiệu đến bạn đọc nội dung như: Cơ chế giám sát thực thi công ước, bao gồm cấu trúc và vận hành của CESCR cũng như các thủ tục và cơ chế báo cáo tại ủy ban.