Ebook Đổi mới giáo dục đại học và hoạt động khoa học công nghệ: Phần 2

Ebook Đổi mới giáo dục đại học và hoạt động khoa học công nghệ: Phần 2 tiếp tục trình bày các nội dung về phát triển giáo dục trong hoạt động khoa học công nghệ thông qua các nội dung chính sau: Phát biểu của Giáo sư Viện sỹ Nguyễn Văn Đạo, phấn đấu để đại Đại học Quốc gia Hà Nội trở thành Trung tâm Đại học lớn nhất cả nước - đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, phấn đấu để xứng đáng với niềm kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và nhân dân, vì sự tiến bộ và phát triển của khoa học và công nghệ,... Để nắm nội dung mời các bạn cùng tham khảo.