Đối chiếu thành ngữ chúc tụng trong tiếng Hán và tiếng Việt

Nghiên cứu đối sánh đặc điểm ngôn ngữ trong thành ngữ về chúc tụng của người Hán và người Việt; Hệ thống thành ngữ chúc tụng trong tiếng Hán và tiếng Việt; Đi sâu nghiên cứu đối sánh thành ngữ chúc tụng trong tiếng Hán và tiếng Việt.

Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ
Email: thuviendhkh@gmail.com
ĐT: 0543. 822440 - 0543. 832447