Điều tra, đánh giá sự ô nhiễm hữu cơ và chất dinh dưỡng nước sông Như Ý - Thành phố Huế

Khái quát về sông Như Ý, sự ô nhiễm nguồn nước mặt, một số thông số đánh giá chất lượng nước mặt, tiêu chuẩn chất lượng nước mặt; phân tích đánh giá chất lượng nước sông Như Ý: Nguyên nhân gây ô nhiễm, kết quả ước tính tải lượng một số chất ô nhiễm đổ vào sông Như Ý, kết quả phân tích và đánh giá chất lượng nước sông Như Ý.

Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ:
Email: thuviendhkh@gmail.com
ĐT: 054 3822440 – 054 3832447