Địa chất công trình và địa chất thủy văn

Trong những năm cuối thế kỷ XX sự phát triển nhanh, mạnh không ngừng của
nền kinh tế quốc dân càng ngày công tác điều tra địa chất công trình và địa chất
thủy công trình ngày càng được coi trọng trong xây dựng, cấp thoát nước và bảo vệ
môi trường. Việc nghiên cứu đánh giá điều kiện địa chất công trình và điều kiện
địa chất thủy văn công trình không những cho phép lựa chọn phương án kinh tế kỹ
thuật tối ưu, đảm bảo sự bền vững và khai thác công trình, nguồn tài nguyên đất đá,
nước dưới đất một cách hiệu quả mà còn tạo tiền đề thuộc về sinh thái địa chất,
địa chất thủy văn và bảo vệ môi trường thiên nhiên.