Địa danh ở thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

Chương 1: Những vấn đề chung. Trình bày những vấn đề lý thuyết về địa danh làm cơ sở lí luận cho việc triển khai đề tài. Đồng thời, giới thiệu khái quát về địa lí, lịch sử, dân cư, hành chính, văn hóa, ngôn ngữ ở thành phố Tuy Hòa. Chương 2: Thống kê, phân loại, phân tích và miêu tả đặc điểm cấu tạo của địa danh ở thành phố Tuy Hòa. Chương 3: Phân tích, miêu tả đặc điểm nguồn gốc và ý nghĩa của địa danh ở thành phố Tuy Hòa.

Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ
Email: thuviendhkh@gmail.com
ĐT: 02343. 822440 - 02343. 832447