Đề cương Đường lối cách mạng Đảng cộng sản Việt Nam

Sau khi dập tắt phong trào đấu tranh của nhân dân, Pháp từng bước thiết lập bộ
máy thống trị ở VN
· Chính sách cai trị của thực dân Pháp:
- Về chính trị:
+ Pháp áp đặt chính sách cai trị thực dân, tước bỏ quyền lực đối nội và đối ngoại của
chính quyền phong kiến nhà Nguyễn.