Đánh giá tình trạng dinh dưỡng và đề xuất giải pháp kiểm soát Phú Dưỡng của nước hồ trong kinh thành Huế

Trên quan điểm về khoa học môi trường tiến hình nghiên cứu các hồ trong kinh thành Huế. Tiến hành phân tích các thông số chất lượng nước, đánh giá sự biến động của chất lượng nước ở một số hồ trong kinh thành Huế trong khoảng thời gian 4 tháng (tháng 4 - 2010 đến tháng 8 - 2010). Đánh giá trạng thái dinh dưỡng của các hồ nghiên cứu dựa trên nồng độ các thông số dinh dưỡng và áp dụng các chỉ số đánh giá của Carlson (1977) và Vollenweider (1998). Dự báo những diễn biến chất lượng nước cho một đoạn hồ Kim Thủy Ngoài. Đề xuất giải pháp bảo vệ và cải thiện môi trường của các hồ

Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ
Email: thuviendhkh@gmail.com
ĐT: 0543. 822440 - 0543. 832447