Đánh giá hàm lượng một số kim loại độc trong động vật thân mềm hai mảnh vỏ tiêu thụ ở thành phố Quy Nhơn

Luận văn ngoài phần mở đầu và kết luận gồm có 3 chương: Chương 1: Tổng quan; Chương 2: Nội dung và phương pháp nghiên cứu; Chương 3: Kết quả và thảo luận.