Đặc trưng quang phát của vật liệu thủy tinh photphat đồng pha tạp.

Tìm hiểu đặc điểm của vật liệu thủy tinh, thủy tinh phốt phát về chế tạo vật liệu để đánh giá yếu tố ảnh hưởng của nồng dộ ion đất đến tính chất quang của vật liệu.

Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ:
Email: thuviendhkh@gmail.com
ĐT: 054 3822440 – 054 3832447