Đặc trưng nghệ thuật kịch bản tuồng cung đình Huế.

CỤ thể hóa đặc trưng nghệ thuật sân khấu tuồng, các phương thức biểu hiện đặc trưng thể loại tuồng. Đặc trung nghệ thuật kịch bản tuồng cung đình Huế, nhìn từ ngôn ngữ, giọng điệu, tình huống, không gian và thời gian nghệ thuật.

Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ:
Email: thuviendhkh@gmail.com
ĐT: 054 3822440 – 054 3832447