Đặc điểm thuật ngữ ngoại giao trong tiếng Anh và cách chuyển dịch sang tiếng Việt

Nghiên cứu đặc trưng ngữ pháp, ngữ nghĩa và ngữ nghĩa của các thuật ngữ ngoại giao, sử dụng và chuyển dịch những thuật ngữ này một cách chính xác. Cung cấp một tuyển tập các thuật ngữ ngoại giao đã được chuyển dịch tương đối phù hợp với nội dung ngoại giao mà các nước đang sử dụng.

Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ
Email: thuviendhkh@gmail.com
ĐT: 0543. 822440 - 0543. 832447