Đặc điểm ngôn ngữ văn bản hành chính thông thường.

Làm sáng tỏ về các đặc điểm liên kết, đặc điểm phong cách của ngôn ngữ trong văn bản hành chính, cụ thể là văn bản hành chĩnh thông thường trong trường học.

Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ
Email: thuviendhkh@gmail.com
ĐT: 02343. 822440 - 02343. 832447