Đặc điểm hành vi cầu khiến trong văn bản hành chính tiếng Việt

Nghiên cứu, phân tích đặc điểm ngữ nghĩa và ứng dụng của hành vi cầu khiến trong các văn bản hành chính thông thường như công văn mời, công văn yêu cầu, tờ trình, báo cáo... được sử dụng để trao đổi công việc sự vụ giữa các cơ quan quản lý nhà nước.

Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ
Email: thuviendhkh@gmail.com
ĐT: 0543. 822440 - 0543. 832447