Đặc điểm Diệu Liên thi tập của Mai Am

Ngoài phần mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo, luận văn gồm 3 chương: Chương 1: Công chúa Mai Am và Diệu Liên thi tập; Chương 2: Thiên nhiên và hiện thực cuộc sống trong Diệu Liên thi tập; Chương 3: Phương thức biểu hiện trong Diệu Liên thi tập.