Đặc điểm chiến tranh trong "Hồi Ức Lính" (Vũ Công Chiến) và "Mùa Chinh Chiến Ấy" (Đoàn Tuấn)

Chương 1: Vũ Công Chiến, Đoàn Tuấn và dòng văn xuôi phi hư cấu về chiến tranh trong văn học Việt Nam đương đại. Chương 2: Hiện thực chiến tranh và hình tượng người lính trong Hồi ức lính (Vũ Công Chiến) và Mùa chinh chiến ấy (Đoàn Tuấn). Chương 3: Nghệ thuật thể hiện chủ đề chiến tranh trong Hồi ức lính (Vũ Công Chiến) và Mùa chinh chiến ấy (Đoàn Tuấn).

Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ
Email: thuviendhkh@gmail.com
ĐT: 02343. 822440 - 02343. 832447