Chế tạo và nghiên cứu một số tính chất vật lý của ZnO NANO.

Trình bày về đặc trưng cấu trúc, tính chất vật lý và một số phương pháp chế tạo ZnO cấu trúc nano. Quy trình công nghệ chế tạo ZnO cấu trúc nano và ứng dụng của chúng trong lĩnh vực như màng dẫn, gốm, quang xúc tác và kéo sợi, tính chất sắt điện của ZnO nano.

Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ:
Email: thuviendhkh@gmail.com
ĐT: 054 3822440 – 054 3832447