Chế tạo và nghiên cứu một số tính chất vật lý của BaTiO3 nano pha tạp ION Eu3+

Gồm có ba chương: Chương 1: Tính chất quang của vật liệu mạng nền sắt điện, áp điện; Chương 2: Thực nghiệm chế tạo và phƣơng pháp khảo sát; Chương 3: Kết quả và thảo luận