Chế tạo và khảo sát tính chất quang phổ của vật liệu Silicat kiềm thổ pha tạp Europium.

Khái quát về hiện tượng quang phát quang, hiện tượng phát quang của một số vật liệu Silicat kiềm thổ, nồng độ ion đất hiếm Europium đến tính chất quang phổ của vật liệu.

Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ:
Email: thuviendhkh@gmail.com
ĐT: 054 3822440 – 054 3832447