Chế tạo và khảo sát đặc trưng phát quang Ca2Al2SiO7: RE3+

Luận văn gồm có 3 chương: Chương 1: Trình bày tổng quan về hiện tượng phát quang, cơ chế dập tắt nồng độ, cấu trúc của mạng tinh thể canxi alumino-silicate (CAS) và đặc trưng phát quang của các ion đất hiếm.; Chương 2: Mô tả quy trình, cách thức chế tạo vật liệu bằng phương pháp phản ứng pha rắn. Trình bày hệ thống các mẫu vật liệu chế tạo được và các kỹ thuật thực nghiệm nghiên cứu cấu trúc và tính chất quang của vật liệu; Chương 3: Trình bày các kết quả nghiên cứu về tính chất phát quang của các hệ mẫu CAS: RE3+ (RE : Eu, Ce, Tb, Dy, Sm) và hệ mẫu CAS: Sm3+ (x %mol), x = 0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,5.