Cấu trúc và tính chất quang, điện của vật liệu gốm đa thành phần trên cơ sở KNN pha tạp

Ngoài phần mở đầu và kết luận, luận văn gồm 3 chương: Chương 1. Tổng quan lý thuyết; Chương 2. Chế tạo mẫu và nghiên cứu ảnh hưởng của Sr(Zn1/3Nb2/3)O3 đến cấu trúc, vi cấu trúc của hệ gốm KNN-xSZN; Chương 3. Nghiên cứu các tính chất quang, điện của hệ gốm KNN-xSZN.