Cảm thức lịch sử trong tiểu thuyết của Nguyễn Tử Siêu

Ngoài Phần Mở đầu, Kết luận và Tài liệu tham khảo, Nội dung luận văn bao gồm ba chương chính sau: Chương 1: Cảm thức về đất nước và nhân dân trong tiểu thuyết của Nguyễn
Tử Siêu; Chương 2: Cảm thức về người anh hùng trong tiểu thuyết của Nguyễn Tử Siêu; Chương 3: Cảm thức lịch sử trong tiểu thuyết của Nguyễn Tử Siêu nhìn từ phương thức biểu hiện.