Bài giảng Lịch sử chiến tranh và nghệ thuật quân sự Việt Nam: Chương 8 - Đại tá.TS. Phạm Quốc Văn

Chương 8 lịch sử cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược trình bày về quá trình phát triển của cuộc kháng chiến. Mấy vấn đề nghệ thuật quân sự của chiến tranh nhân dân Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Pháp.