Ảnh hưởng của nhiệt độ thủy nhiệt đến tính chất quang của dung dịch carbon nano được chế tạo từ hạt kê

Ngoài phần mở đầu và kết luận luận văn gồm ba chương: Chương 1 trình bày lý thuyết tổng quan về vật liệu nano và một số phương pháp tổng hợp hạt carbon nano, bao gồm định nghĩa vật liệu nano; phương pháp chế tạo hạt carbon nano bằng điện hóa, bức xạ laser, sóng siêu âm, lò vi sóng; Chương 2 trình bày tổng quan các tài liệu nghiên cứu và kết quả chế tạo
dung dịch hạt carbon nano bằng phương pháp thủy nhiệt. Trong đó, chúng tôi tổng 3
quan kết quả nghiên cứu của các nhóm tác giả đã sử dụng tiền chất có nguồn gốc tự
nhiên như bột yến mạch, sữa đậu nành, cây rau mùi, hạt kê; Chương 3 trình bày thực nghiệm chế tạo dung dịch hạt carbon nano từ hạt kê. Phương pháp thủy nhiệt được chúng tôi sử dụng để tổng hợp vật liệu carbon nano ở các nhiệt độ 180℃, 200℃, 220℃. Các tính chất vật lý của dung dịch carbon như hình thái học, phổ nhiễu xạ tia X, phổ hấp thụ, phổ phát quang phụ thuộc bước sóng kích thích, phổ hồng ngoại và hiệu suất lượng tử sẽ được trình bày cụ thể trong chương này.