Ảnh hưởng của độ bền Nb đến cấu trúc, vi cấu trúc và tính chất quang, điện của hệ gốm không chì BNKT

Ngoài phần mở đầu và kết luận, luận văn có 3 chương: Chương 1. Tổng quan về các đặc trưng cơ bản của gốm áp điện không chì; Chương 2. Chế tạo mẫu và nghiên cứu ảnh hưởng của nồng độ Nb đến cấu trúc, vi cấu trúc của hệ gốm BNKT; Chương 3. Nghiên cứu ảnh hưởng của nồng độ Nb đến các tính chất quang, điện của hệ gốm BNKT.