• Ảnh hưởng của nhiệt độ thủy nhiệt đến tính chất quang của dung dịch carbon nano được chế tạo từ hạt kê

  Ảnh hưởng của nhiệt độ thủy nhiệt đến tính chất quang của dung dịch carbon nano được chế tạo từ hạt kê

  Ngoài phần mở đầu và kết luận luận văn gồm ba chương: Chương 1 trình bày lý thuyết tổng quan về vật liệu nano và một số phương pháp tổng hợp hạt carbon nano, bao gồm định nghĩa vật liệu nano; phương pháp chế tạo hạt carbon nano bằng điện hóa, bức xạ laser, sóng siêu âm, lò vi sóng; Chương 2 trình bày tổng quan các tài liệu nghiên cứu và kết quả...

   15 p husc 23/06/2020 7 0

 • Chế tạo và nghiên cứu các đặc trưng quang phổ của Ca2Al2SiO7: Eu, RE3+

  Chế tạo và nghiên cứu các đặc trưng quang phổ của Ca2Al2SiO7: Eu, RE3+

  Luận văn ngoài phần mở đầu và kết luận gồm có ba chương: Chương 1: Trình bày tổng quan về hiện tượng phát quang, cơ chế dập tắt nồng độ, cấu trúc của mạng tinh thể canxi alumino-silicate (CAS) và đặc trưng phát quang của các ion đất hiếm; Chương 2: Mô tả quy trình, cách thức chế tạo vật liệu bằng phương pháp phản ứng pha rắn. Trình bày hệ...

   11 p husc 23/06/2020 5 0

 • Cấu trúc và tính chất quang, điện của vật liệu gốm đa thành phần trên cơ sở KNN pha tạp

  Cấu trúc và tính chất quang, điện của vật liệu gốm đa thành phần trên cơ sở KNN pha tạp

  Ngoài phần mở đầu và kết luận, luận văn gồm 3 chương: Chương 1. Tổng quan lý thuyết; Chương 2. Chế tạo mẫu và nghiên cứu ảnh hưởng của Sr(Zn1/3Nb2/3)O3 đến cấu trúc, vi cấu trúc của hệ gốm KNN-xSZN; Chương 3. Nghiên cứu các tính chất quang, điện của hệ gốm KNN-xSZN.

   11 p husc 19/06/2020 5 0

 • Xây dựng phép đo xác định hằng số Planck sử dụng đèn LED

  Xây dựng phép đo xác định hằng số Planck sử dụng đèn LED

  Nội dung luận văn, ngoài phần mở đầu và kết luận chung, nội dung luận văn được trình bày thành hai chương: Chương 1. Tổng quan lý thuyết: trình bày về lịch sử hình thành và các phương thức xác định giá trị hằng số Planck; tổng quan lý thuyết chất bán dẫn, quá trình tái hợp phát quang trong chất bán dẫn, cấu tạo, hoạt động và các đặc tính...

   14 p husc 19/06/2020 9 0

 • Đặc điểm Diệu Liên thi tập của Mai Am

  Đặc điểm Diệu Liên thi tập của Mai Am

  Ngoài phần mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo, luận văn gồm 3 chương: Chương 1: Công chúa Mai Am và Diệu Liên thi tập; Chương 2: Thiên nhiên và hiện thực cuộc sống trong Diệu Liên thi tập; Chương 3: Phương thức biểu hiện trong Diệu Liên thi tập.

   9 p husc 19/06/2020 10 0

 • Nghệ thuật trần thuật trong tiểu thuyết "Mưa đỏ" của Chu Lai

  Nghệ thuật trần thuật trong tiểu thuyết "Mưa đỏ" của Chu Lai

  Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Tài liệu tham khảo, Nội dung luận văn được triển khai trong 3 chương: Chương 1: Người kể chuyện và điểm nhìn trần thuật trong tiểu thuyết Mưa đỏ của Chu Lai; Chương 2: Kết cấu và thời gian trần thuật trong tiểu thuyết Mưa đỏ của Chu Lai; Chương 3: Diễn ngôn trần thuật trong tiểu thuyết Mưa đỏ của Chu Lai.

   15 p husc 19/06/2020 8 0

 • Cảm thức lịch sử trong tiểu thuyết của Nguyễn Tử Siêu

  Cảm thức lịch sử trong tiểu thuyết của Nguyễn Tử Siêu

  Ngoài Phần Mở đầu, Kết luận và Tài liệu tham khảo, Nội dung luận văn bao gồm ba chương chính sau: Chương 1: Cảm thức về đất nước và nhân dân trong tiểu thuyết của Nguyễn Tử Siêu; Chương 2: Cảm thức về người anh hùng trong tiểu thuyết của Nguyễn Tử Siêu; Chương 3: Cảm thức lịch sử trong tiểu thuyết của Nguyễn Tử Siêu nhìn từ phương thức...

   15 p husc 15/06/2020 16 0

 • Truyện ngắn Hồ Anh Thái nhìn từ nguyên lý Carnaval

  Truyện ngắn Hồ Anh Thái nhìn từ nguyên lý Carnaval

  Ngoài các phần Mở đầu, Kết luận và Tài liệu tham khảo, Nội dung của luận văn được triển khai thành 3 chương: Chương 1. Lý thuyết carnaval của M. Bakhtin và Truyện ngắn Hồ Anh Thái; Chương 2. Nguyên lý carnaval trong truyện ngắn Hồ Anh Thái nhìn từ hệ thống hình tượng; Chương 3. Nguyên lý carnaval trong truyện ngắn Hồ Anh Thái nhìn từ phương thức nghệ...

   14 p husc 15/06/2020 11 0

 • Biểu thức quy chiếu nhân vật trong truyện ngắn Nam Cao

  Biểu thức quy chiếu nhân vật trong truyện ngắn Nam Cao

  Ngoài các phần: Mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo, phụ lục nội dung chính của luận văn được trình bày trong ba chương, cụ thể như sau: Chương 1: Những vấn đề chung; Chương 2: Hệ thống biểu thức quy chiếu nhân vật trong truyện ngắn Nam Cao; Chương 3: Giá trị ngữ dụng của các biểu thức quy chiếu nhân vật trong truyện ngắn Nam Cao.

   15 p husc 12/06/2020 11 0

 • Ngôn ngữ đánh giá trong phóng sự "Cạm bẩy người" của Vũ Trọng Phụng

  Ngôn ngữ đánh giá trong phóng sự "Cạm bẩy người" của Vũ Trọng Phụng

  Ngoài các phần: Mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo, phụ lục, nội dung chính của luận văn được trình bày trong ba chương, cụ thể nhƣ sau: Chương 1: Những vấn đề chung; Chương 2: Ngôn ngữ đánh giá thể hiện “Thái độ” trong phóng sự "Cạm bẫy người" của Vũ Trọng Phụng; Chương 3: Ngôn ngữ đánh giá thể hiện “Thang độ” trong phóng sự "Cạm...

   17 p husc 11/06/2020 9 0

 • Diễn ngôn lời bình phim tài liệu từ lý thuyết chức năng hệ thống

  Diễn ngôn lời bình phim tài liệu từ lý thuyết chức năng hệ thống

  Ngoài các phần Mở đầu, Kết luận, Tài liệu tham khảo, Mục lục, luận văn này triển khai thành 4 chương: Chương 1: Cơ sở lý luận và các vấn đề nghiên cứu; Chương 2: Chức năng Biểu hiện trong lời bình phim tài liệu; Chương 3: Chức năng Liên nhân trong lời bình phim tài liệu; Chương 4: Chức năng Văn bản trong lời bình phim tài liệu. Ghi chú: Tài liệu...

   13 p husc 11/06/2020 10 0

 • Đặc điểm ngữ nghĩa - ngữ dụng trong liên từ tiếng Việt

  Đặc điểm ngữ nghĩa - ngữ dụng trong liên từ tiếng Việt

  Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Tài liệu tham khảo và Phụ lục, nội dung chính của luận văn được trình bày trong 3 chương: Chương 1: Cơ sở lí luận; Chương 2: Đặc điểm ngữ nghĩa của liên từ tiếng Việt; Chương 3: Đặc điểm ngữ dụng của liên từ tiếng Việt.

   12 p husc 11/06/2020 12 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số