• Mấy vấn đề về thi pháp học

  Mấy vấn đề về thi pháp học

  Khái niệm về thi pháp học. Đi sâu nghiên cứu các vấn đề: tác phẩm là một chỉnh thể nghệ thuật; hình tượng tác giả trong sáng tạo; hình tượng không gian và thời gian nghệ thuật; thi pháp cấu trúc tác phẩm. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chí: Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 054 3822440 – 054 3832447

   5 p husc 09/04/2015 27 1

 • Sử thi Hy Lạp và Ấn Độ với quan niệm về nghệ thuật và con người

  Sử thi Hy Lạp và Ấn Độ với quan niệm về nghệ thuật và con người

  Giứoi thiệu sử thi Hy Lạp và sử thi Ấn Độ. Quan niệm nghệ thuật của con người về sử thi. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chí: Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 054 3822440 – 054 3832447

   5 p husc 09/04/2015 176 1

 • Ảnh hưởng của tiểu thuyết cổ Trung Quốc đến tiểu thuyết cổ Việt Nam

  Ảnh hưởng của tiểu thuyết cổ Trung Quốc đến tiểu thuyết cổ Việt Nam

  Giới thiệu thành tựu của tiểu thuyết cổ điển Trung Quốc. Nghiên cứu ảnh hưởng cua rtiểu thuyết cổ điển Trung Quốc đến tiểu thuyết cổ điển Việt Nam. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chí: Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 054 3822440 – 054 3832447

   7 p husc 09/04/2015 36 1

 • Nhân vật văn học và sự quyết định lịch sử qua Hamlet, Julien Sorel và Grigôri Mêlêkhôv

  Nhân vật văn học và sự quyết định lịch sử qua Hamlet, Julien Sorel và Grigôri Mêlêkhôv

  Khảo sát 3 nhân vật để chứng minh bình diện khái quát 2 vấn đề: Quá trình phát triển văn học các dân tộc trên thế giới có những mặt tương đồng nhau; nhân vật văn học vừa là sản phẩm sáng tạo của nhà văn vừa là con đẻ của lịch sử. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chí: Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 054 3822440 – 054 3832447

   6 p husc 09/04/2015 106 1

 • Nếp gia phong của nhân dân lao động qua tục ngữ, ca dao Việt Nam

  Nếp gia phong của nhân dân lao động qua tục ngữ, ca dao Việt Nam

  Trình bày khái niệm về gia phong. Lòng hiếu thảo của con cái đối với cha mẹ. Đạo nghĩa vợ chồng và việc giáo dục nề nếp gia phong trong gia đình người Việt qua ca dao tục ngữ. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chí: Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 054 3822440 – 054 3832447

   5 p husc 09/04/2015 104 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số