Xây dựng quy trình phân tích formaldehyde trong thực phẩm bằng phương pháp trắc quang – động học xúc tác

Luận văn ngoài phần mở đầu và kết luận gồm có 3 chương: Chương 1: Tổng quan; Chương 2: Nội dung, đối tượng và phương pháp nghiên cứu.