Xây dựng quy tắc tính diện tích, diện tích xung quanh, diện tích toàn phần, thể tích của một số hình hình học ở tiểu học

Bài viết đề cập đến việc giảng dạy như thế nào để có thể phát huy tính tích cực, tính tự giác của học sinh trong việc xây dựng công thức tính diện tích, thể tích của các hình hình học.