Xây dựng hệ hỗ trợ phân loại hồ sơ vay vốn tại Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn.

Nghiên cứu quy trình và cấu trúc của hệ hỗ trợ quyết định, và lựa chọn các kỹ thuật khai phá dữ liệu phù hợp với bài toán phân loại hồ sơ vay vốn.

Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ
Email: thuviendhkh@gmail.com
ĐT: 02343. 822440 - 02343. 832447