Xác định đồng thời Paracetamol và Lornoxicam trong dược phẩm bằng phương pháp bình phương tối thiểu dùng phổ toàn phần

Luận văn ngoài phần mở đầu và kết luận gồm có 3 chương: Chương 1: Tổng quan lý thuyết; Chương 2: Nội dung và phương pháp nghiên cứu; Chương 3: Kết quả và thảo luận.