Xác định đồng thời Aceta minophen, Chlorpheniramine Maleate và Phenylephrine Hydrochloride bằng phƣơng pháp trắc quang - chemometrics

Luận văn ngoài phần mở đầu và phần kết luận gồm có 3 chương: Chương 1: Tổng quan về lý thuyết; Chương 2: Nội dung và phương pháp nghiên cứu; Chương 3: Kết quả và thảo luận.