Xác lập vùng nguyên liệu cho nhà máy tinh bột sắn ở huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình bằng Gis

Xây dựng cơ sở khoa học cho việc xác lập vùng nguyên liệu sắn công nghiệp của địa bàn nghiên cứu trên cơ sở đánh giá mức độ thích nghi và hiệu quả kinh tế của cây sắn dưới sự trợ giúp của GIS.

Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ
Email: thuviendhkh@gmail.com
ĐT: 02343. 822440 - 02343. 832447