Vai trò của cộng đồng người Hoa đối với nền kinh tế Indonesia

Trình bày quá trình di cư và hình thành cộng đồng người hoa ở Indonesia; Vai trò của cộng đồng người Hoa đối với nền kinh tế Indonesia (1950-1998); Một số nhận xét về đặc trưng và vai trò của cộng đồng người Hoa đối với nền kinh tế Indonesia (1950-1998).

Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ
Email: thuviendhkh@gmail.com
ĐT: 0543. 822440 - 0543. 832447