Ứng dụng phân cụm dữ liệu vào việc phân tích, đánh giá kết quả hoạt động của doanh nghiệp tại tỉnh Quảng Trị.

Giới thiệu dữ liệu doanh nghiệp và đánh giá PAM, phân tích, đánh giá sự phân cụm các doanh nghiệp dựa vào thuật toán PAM. Cài đặt ứng dụng và so sánh, đánh giá kết quả với các phương pháp đánh giá hiện thời.

Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ
Email: thuviendhkh@gmail.com
ĐT: 0543. 822440 - 0543. 832447