Ứng dụng mô hình toán và hệ thống thông tin địa lý đánh giá mức độ ô nhiễm không khí do hoạt động giao thông đường bộ ở thành phố Huế

Nghiên cứu khả năng ứng dụng phần mềm MOBILE để tính toán tải lượng, sự phát tán ô nhiễm không khí từ các phương tiện giao thông cơ giới tại một số trục đường chính tại thành phố Huế; Dự báo ô nhiễm không khí ở Tp. Huế do hoạt động giao thông từ đó đề xuất các giải pháp kiểm soát môi trường không khí và góp phần định hướng phát triển kinh tế - xã hội của thành phố một cách bền vững

Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ
Email: thuviendhkh@gmail.com
ĐT: 0543. 822440 - 0543. 832447