Ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS) trong quản lý môi trường không khí khu kinh tế Dung Quất

Tìm hiểu lý thuyết và tình hình nghiên cứu vấn đề không khí và ô nhiễm không khí trong giai đoạn hiện nay. Nghiên cứu điều kiện tự nhiên - kinh tế - xã hội ở khu công nghiệp Dung Quất, những ảnh hưởng trực tiếp từ hoạt động sản xuất đến không khí thông qua hiện trạng môi trường đất, môi trường không khí, tiếng ồn và rung, môi trường nước và tài nguyên sinh vật để thu được những kết quả nhất đinh. Cung cấp giải pháp bảo vệ và giảm thiểu ô nhiễm không khí tại khu công nghiệp Dung Quất

Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ
Email: thuviendhkh@gmail.com
ĐT: 0543. 822440 - 0543. 832447