Truy vấn kết hợp trong các hệ thống E-Learning phân tán

Giới thiệu tổng quan về E-learning và vấn đề truy vấn tổng hợp trên hệ thống E-learning phân tán; Tìm hiểu ontology, các ứng dụng và phương pháp xây dựng ontology cho E-learning; Áp dụng công nghệ về ngữ nghĩa, ontology để giải quyết vấn đề truy vấn đồng bộ giữa các hệ thống E-learning