Truy cập phân tán đến các đối tượng E-learning

Nghiên cứu hệ thống E-learning phân tán và ontology; kiến trúc hệ thống E-learning theo hướng ứng dụng web; truy cập phân tán đến các đối tượng E-learning

Từ khóa: Tin học, E-learning

2 p thuha 16/03/2015 55 1