Triết lý hiện sinh của Gabriel Marcel

Tìm hiểu nước Pháp và châu Âu cuối thế kỷ XIX, nửa đầu thế kỷ XX. Nghiên cứu sự hình thành và phát triển tử tưởng triết học của Gabriel Marcel. Phân tích và đưa ra cái nhìn tương đối toàn diện về triết lý hiện sinh của Gabriel Marcel.

Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chí:
Email: thuviendhkh@gmail.com
ĐT: 054 3822440 – 054 3832447