Tổng quan đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ 2003: Điều kiện tiếp nhận sản phẩm báo chí của thanh niên sinh viên khu vực Hà Nội (Khảo sát một số trường đại học cao đẳng ở Hà Nội)

Đề tài gồm có 3 chương với những nội dung chính: Công chúng sinh viên và vấn đè tiếp nhận sản phẩm báo chí của sinh viên hiện nay, thực trạng về điều kiện tiếp nhận sản phẩm báo chí của sinh viên khu vực Hà Nội, những giải pháp kiến nghị. Mời bạn đọc cùng tham khảo.